คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พบปะผู้ปกครองแลกเปลี่ยนทัศนะ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีพระวิเทศธรรมวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะผู้ปกครอง นักเรียน  และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน  ณ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภายในงานได้มีการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยของคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน การจัดนิทรรศการแสดงสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากทางผู้ปกครอง