วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส จัดงานวันมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสนับสนุนกองทุนการศึกษาบาลีของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ (รองสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส) เป็นประธานในพิธี ในส่วนของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสได้จัดการแสดงชุดรำเชิญพระขวัญและเซิ้งกะโป๋ไปร่วมแสดงภายในงานด้วย ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี