วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนภาษาไทยวัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประธานเปิดงานกีฬาสีพระอาจารย์อุดม จิตตสังวโล และนางกาญจนา บลิส ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 สี คือสีส้มและสีเขียว มีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา ชักเย่อ (ผู้ปกครองและนักเรียน) วิ่งกระสอบ วิ่งผลัด วิ่งสามขา ขี่ม้าส่งเมือง กินวิบาก แชร์บอล และโยนลูกโป่งน้ำ การจัดงานกีฬาสีของโรงเรียนภาษาไทยวัดสังฆรัตนารามครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน สามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความประทับใจเป็นอย่างมากแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน