วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัสได้จัดงานลอยกระทงขึ้น ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยภายในงานมีขบวนนางนพมาศ การทอดผ้าป่าสามัคคี การลอยกระทง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จากคณะครูและนักเรียน และมีการรำวงร่วมกันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมงาน ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งก่อนหน้าวันจริง คณะครู ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมมือกันในการเตรียมงาน ตั้งแต่การทำกระทง การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเวที การซ้อมการแสดงต่าง ๆ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี