วันจันทร์ที่ 22 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะครูอาสาร่วมมือกันจัดเตรียมงานฮาโลวีน ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดเตรียม เริ่มตั้งแต่การทำฉาก การคิดซุ้มกิจกรรม การทำอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการทำกิจกรรม การเตรียมสถานที่ การเตรียมเครื่องเสียง และการเตรียมเพลงต่างๆ ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนและผู้ปกครองให้ความรว่มมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งมีคณะครูจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้ปกครองบางส่วน ให้ความช่วยเหลือทั้งในการให้คำแนะนำ ช่วยเฝ้าซุ้ม รวมไปถึงการจัดหาขนม ของรางวัล ทำให้งานเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนาน