วันที่ 24 สิงหาคม 2561 พระครูสิริสิทธิวิเทศ สมิทฺธิญาโณ (พระมหาเรืองฤทธิ์)  รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี พร้อมด้วยนางพนมรัตน์ มุขกัง ประธานผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยดีซี และนายสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร และ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพร บัณฑิตยานนท์ ที่ปรึกษากรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ นำทีมคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เข้าพบอุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสที่เสร็จสิ้นภารกิจการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสัมฤทธิบัตรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

       คณะครูประกอบด้วย โครงการครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวสิริวิมล นนพละ (ครูมะนาว) สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และดนตรีไทย นางสาวกัลยมน สุนันท์รัตน์ (ครูมิ้นท์) สอนระดับชั้นอนุบาล และรำไทย นางอัมรินทร์ คำทวี (ครูเหมา) สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม (ครูนา) สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และโครงการครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศสิตรา ธรรมรัตน์ (ครูสนูปปี้) สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น อนุบาล และดนตรีไทย และนางสาวโชติกา เกิดสมมาศ (ครูเฟิร์น) สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และรำไทย

       ในปีนี้ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีดำเนินการโครงการฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงตุลาคม 2561 รวม 28 สัปดาห์การเรียนการสอน และมีนักเรียน 89 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนผู้ใหญ่ 9 คน แบ่งเป็นการเรียนรายวิชาภาษาไทย 66 คน รายวิชาดนตรีไทย 59 คน โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น กลาง และปลาย ตามอายุและระดับความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักเรียน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันปฐมนิเทศ  กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันทอดกฐิน วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา รวมทั้งกิจกรรมในวันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เทศน์มหาชาติ และวันสงกรานต์ เป็นต้น สำหรับภาคฤดูร้อนซึ่งเปิดรับเฉพาะเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนที่ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนรวม 15 สัปดาห์ และมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 25 คน  ระดับประถมศึกษาต้น 40 คน ตามอายุและระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร เช่น งานไหว้ครู กิจกรรมอีสานสัมพันธ์  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันแม่แห่งชาติ  และกีฬาสี เป็นต้น

       โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเกิดจากความร่วมมือของวัดและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยมีศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ –ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2517  และโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบัน มีวัดไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง ทั้งในลอสแอนเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ฟรีมอนท์ เดนเวอร์ ดัลลัส บอสตัน เป็นต้น นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้ขยายโครงการฯ ไปยังวัดไทยในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อีกด้วย

       การเป็นครูอาสาสมัครในต่างประเทศแสดงถึงการอุทิศตนและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะมาสอนและปลูกฝังนักเรียนทั้งด้านภาษา ความรู้ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้เรียนรู้และถูกปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นับได้ว่าเป็นช่องทางที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ครูอาสาสมัครจะได้นำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยต่อไป