วันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัส สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ได้มีการทดสอบนักเรียนก่อนเข้าเรียนในรายวิชาภาษาไทยและดนตรีไทย เพื่อแยกระดับชั้นและทำกิจกรรมร่วมกัน