วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย LA ได้จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์วันครอบครัว ครั้งที่ 35 ขึ้น กีฬาที่แข่งขันมีหลากหลาย เช่น ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ แชร์บอล กินวิบาก ฯลฯ ที่สำคัญ เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้ามาแข่งขันกับลูกๆ และครูด้วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและครู รวมทั้งยังสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนาน