ครูอาสาภาคฤดูร้อน วัดพุทธวรารามเดนเวอร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและได้สอดแทรกกิจกรรมทำอาหารไทย กิจกรรมรักษ์โลก และศีลธรรมประจำวันโดยมีท่านมหาภูวดลได้เมตตาให้ความรู้กับเด็กๆในช่วงเช้าของทุกวัน