ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นี้ โรงเรียนพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน และลอง ไอส์แลนด์ เริ่มจัดการเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และนาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนภาคฤดูร้อน ผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้วันนี้เป็นไปด้วยดี